Verzuimbeleid

Voor gezonde organisaties
contact

VERZUIMBELEID – WAT IS HET?

Een verzuimbeleid beschrijft hoe een organisatie omgaat met ziekteverzuim. Iedere werkgever is gebaat bij gezonde medewerkers en wil het ziekteverzuim zo laag mogelijk houden. Daarom is het slim na te denken over de preventie van ziekteverzuim en effectieve re-integratie van zieke medewerkers. Afspraken daarover leg je vast in een verzuimbeleid. Een goed verzuimbeleid stimuleert medewerkers om actief mee te werken aan een duurzame terugkeer naar werk.

UIT WELKE ONDERDELEN BESTAAT EEN VERZUIMBELEID?

Eén van je verantwoordelijkheden als HR manager is het opstellen van een verzuimbeleid. Neem in ieder geval deze 6 onderdelen op:

9

Een verzuimprotocol

Een verzuimprotocol vermeldt de rechten en plichten van de werkgever en zijn werknemers. Zo beschrijft een verzuimprotocol de handelingen die je na een ziekmelding moet verrichten. Ook vermeldt een verzuimprotocol wat een werknemer moet doen als hij of zij zich ziekmeldt.

9

Informatie over het basiscontract

Een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts is wettelijk verplicht voor iedere werkgever. In dit onderdeel beschrijf je hoe jullie dit geregeld hebben.

9

Een preventief verzuimbeleid

Hier beschrijf je wat jullie als werkgever doen om te voorkomen dat medewerkers zich ziek melden. Denk hierbij ook aan de wettelijk verplichte risico-inventarisatie
en -evaluatie (RI&E), en het wettelijk verplichte preventief medisch onderzoek (PMO).

9

Informatie over de preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een belangrijke schakel in het voorkomen van verzuim. Hij kent het reilen en zeilen van een organisatie immers goed. Daardoor kan hij mogelijke problemen snel signaleren en hierover onderbouwd adviseren.

9

Informatie over de bedrijfsarts

Jullie werknemers hebben recht op een open spreekuur met een bedrijfsarts en een second opinion van een andere bedrijfsarts. Jullie bedrijfsarts heeft recht op vrije toegang tot de werkvloer en samenwerking met de preventiemedewerker en/of de OR.

9

Een verzuimanalyse

Een analyse van de verzuimgegevens biedt nuttige inzichten. Op basis hiervan kun je jullie verzuimbeleid waar nodig aanscherpen.

IS EEN CONTRACT MET EEN ARBODIENST VERPLICHT?

Iedere werkgever in Nederland moet een basiscontract met een arbodienst hebben. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbowet.

De Arbowet verplicht werkgevers te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en passende verzuimbegeleiding.

In het basiscontract staat bij welke taken jullie bedrijf zich moeten laten ondersteunen door een arbodienst of bedrijfsarts.

Als werkgever zijn jullie zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het contract. De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet met het basiscontract instemmen.

Verzuimbeleid

DE VOORDELEN VAN EEN BASISCONTRACT
MET EEN ARBODIENST

Een arbodienst…

  • begeleidt zieke werknemers. Dat scheelt jou en je team tijd.
  • kan jullie adviseren over het terugdringen van ziekteverzuim en het bevorderen van duurzame re-integratie
  • mag medische vragen aan de zieke medewerker stellen. Jullie als werkgever mogen dit niet. Daardoor kan een arbodienst gerichter aansturen op herstel.
  • kent de procedures van het UWV en weet precies welke regels er gelden bij langdurig ziekteverzuim.
  • staat verder af van de zieke medewerker dan jullie als collega’s. Dat schept helderheid en bevordert een objectieve probleemanalyse. 

Neem contact op

arboaz | Casemanager verzuim